सुनेर जानकारी हुन्छ, देखेर विश्वास गरिन्छ र गरेर मात्र सिककिन्छ भन्ने धारणा अनुकुल गरिने शैक्षिक भ्रमण पनि एउटा सिक्ने प्रकृया हो । जानेर हामीले कुनै कुरा सुन्दछौं भने त्यस विषयमा जानकारी पाउँछौ । यदि त्यही बस्तुलाई आँखाले देख्छौ भने विश्वास गर्द छौ । यदि यी सुनेका र देखेका कुरालाई आफ्नै हातले गर्यौं भनेमात्र सीप सिकिन्छ । जान्नको लागि जबसम्म सुनेका र देखेका कुरालाई आफ्नै हातले गरिदैन तवसम्म व्यवहारमा उतार्नु सकिदैन । त्यसो हुँदा शैक्षिक भ्रमणमा भए गरेका कामहरूलाई निश्चित उद्देश्य हाँसिल गर्नको लागि सम्बन्धित निकाय/कामगर्ने सहभागीहरूलाई देखेको कुरालई आफ्नो क्षेत्रमा व्यवहारमा उतार्न सकुन् भन्ने उदेश्य अनुरूप गरिने/गराइने भ्रमण हो । यो एउटा खास विषयमा भ्मण गराइन्छ भन्ने छैन । यी भ्रमण आथिर्क, सामाजिक, धार्मिक, पर्यावरणीय, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ, वन, महिला विकास, घरेलुउद्योग, आदि क्षेत्रमा विश्वास दिलाउन तत्सम्बन्धित सहभागीहरूलाई भ्रमण गराइन्छ ।

Leave a Comment